Priėmimo tvarka

                             PATVIRTINTA                 
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos
direktoriaus 2016 m. birželio  8  d.
įsakymu Nr. V1-81

 

 

VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA 
2016-2017 M. M. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Priėmimas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 1873 patvirtintu  „Dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko teises, tvarkos aprašu“.
 2. Mokinių priėmimą į mokyklą organizuoja ir vykdo mokinių priėmimo komisija, tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.
 3. Mokinių priėmimo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstomi stojančiųjų prašymai, vyksta ne rečiau kaip kas 14 dienų. Posėdžių datos: liepos 5 d., liepos 19 d., rugpjūčio 2 d., rugpjūčio 16 d., rugpjūčio 30 d.
 4. Prašymai mokykloje priimami nuo gegužės 23 iki rugpjūčio 31 dienos. Prašymų priėmimas pratęsiamas tik pagal tą programą, jeigu yra laisvų vietų.
 5. Dokumentus priima, registruoja tam tikslui skirtame žurnale ir įvertina dokumentų priėmimo komisija.
 6. Stojantieji į mokyklą dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
  1. 1. prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa ar bendrojo lavinimo programa;
  2. 2. mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus;
  3. 3. sveikatos pažymėjimą (086/a forma);
  4. 4. dvi fotonuotraukas (3x4 cm);
  5. 5. pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai).
  6. 6. Specialiųjų poreikių asmenys iki 21 metų turi pateikti pedagoginių psichologinių tarnybų pažymas dėl programų pritaikymo.
 7. Asmenys, baigę pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, be aprašo 6.1- 6.5 punktuose nurodytų dokumentų, pateikia pažymą apie pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės bendrojo lavinimo dalyko –(ų) programos –(ų) pritaikymą ir mokymosi pasiekimus (ko išmoko).
 8. Stojantys asmenys, pareiškę ketinimus mokytis profesinėje mokykloje po rugsėjo 1 dienos, be aprašo  6.1-6.5 punktuose nurodytų dokumentų, privalo pateikti savivaldybės administracijos švietimo padalinio pagal gyvenamąją vietą pažymą apie tai, kad nesimoko bendrojo lavinimo mokykloje.
 9. Užsieniečiai į profesines mokyklas priimami, be aprašo 6.1-6.5 punktuose nurodytų dokumentų, pateikę dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę ir grįžę gyventi Lietuvoje, priimami vadovaujantis aprašo nustatyta tvarka.
 10. Stojantys asmenys, pateikę dokumentus, informuojami apie jų prašymų svarstymo laiką.
 11. Asmuo, kuris mokėsi, tačiau neįgijo pirmosios kvalifikacijos ir siekia po pertraukos toliau mokytis, pateikia prašymą iki einamųjų metų rugsėjo 1 d., nurodydamas atitinkamą profesinio mokymo programos modulį ar programos dalį.
 12. Mokytis pagal profesinio mokymo programas pirmajai kvalifikacijai įgyti priimami ne jaunesni kaip 14 metų asmenys iš visos šalies teritorijos.
 13. Pirmumo teise į profesines mokyklas priimami: asmenys, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus; našlaičiai; vaikai, turintys rūpintojus; vaikai, atlikę teismo skirtas bausmes.
 14. Asmenys, kuriems atimta ar apribota laisvė, mokytis pagal profesinio mokymo programas priimami pateikę pažymas apie sveikatos būklės tinkamumą atitinkamoms profesinio mokymo programoms ir gavę bausmę vykdančios institucijos vadovo leidimą.
 15.  Asmenų, priimamų mokytis pagal profesinio mokymo programas, išsilavinimo reikalavimus nustato profesinio mokymo programų reikalavimai.
 16. Asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų ir neturintys pagrindinio išsilavinimo, baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą priimami mokytis pagal dvejų metų trukmės profesinio mokymo programą, skirtą kvalifikacijai įgyti.
 17. Asmenys nuo 14 iki 16 metų, neįgiję pagrindinio išsilavinimo, priimami mokytis pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su pagrindinio ugdymo programa.
 18. Asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą ir jam prilygintą išsilavinimą, gali būti priimami mokytis pagal dvejų metų profesinio mokymo programą ar pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa.
 19. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ar tik baigę vidurinio ugdymo programą ar adaptuotą vidurinio ugdymo programą, priimami mokytis pagal vienerių, ar dvejų metų profesinio mokymo programas.
 20. Asmenys priimami mokytis pagal profesinio mokymo programas mokinių priėmimo komisijos sprendimu, atsižvelgus į jų išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus pagal pagrindinio ugdymo/adaptuotą/specialiąją pagrindinio ugdymo arba vidurinio ugdymo/adaptuotą vidurinio ugdymo programą patvirtinančius dokumentus, sveikatos būklę, motyvaciją, specifinių gebėjimų tinkamumą pasirinktai profesinio mokymo programai.
 21. Mokinių priėmimo komisijos sprendimas įrašomas posėdžio protokole.
 22. Apie mokinių priėmimo komisijos sprendimą stojantys asmenys informuojami raštu. Jeigu asmuo nepriimamas mokytis į pasirinktą profesinio mokymo programą, nepriėmimo argumentai išdėstomi raštu, o pateikti dokumentai grąžinami po mokinių priėmimo komisijos posėdžio.
 23. Mokinių priėmimas į mokyklą tvirtinamas profesinės mokyklos direktoriaus įsakymu. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmosios mokymosi dienos.
 24. Mokinys, priimtas į  mokyklą, bet per 10 dienų nuo mokymosi pradžios be pateisinamos priežasties nepradėjęs lankyti pamokų, mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų. Apie tai mokinys ir/ar jo tėvai/rūpintojai informuojami raštu.
 25. Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

 

Atnaujinta: 2016-06-09