Pagalba mokiniams ir tėvams

SUDĖTIS

Komisijos pirmininkė – Jolanta Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja – Stasė Kuodienė, logopedė, socialinė pedagogė

Sekretorė  - Edita Baltrušaitienė, tikybos vyr. mokytoja

Nariai:

Romena Antanavičienė, socialinė pedagogė

Stasė Juškienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Zita Kačiušienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Zita Karpinienė, matematikos vyr. mokytoja

Jurgita Parnarauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

FUNKCIJOS

  • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu;
  • Rūpinaisi mokinių mokymosi sėkme;
  • Nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
  • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas, siūlo mokytojams būdus šiems santykiams gerinti;
  • Analizuoja vaiko elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje.
  • Vertina specializuosiu mokinių ugdymosi poreikius;
  • Teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų. 
Atnaujinta: 2016-01-08