Pagalba mokiniui

Socialinė pedagoginė pagalba mokiniui – tai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos (toliau mokyklos) socialinio pedagogo, grupės auklėtojų, mokytojų, bendrabučio auklėtojos, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir administracijos veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti užtikrinti mokinio privalomą švietimą, ugdymosi kokybę, didinti švietimo veiksmingumą.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, kuri leistų užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudarytų prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

 • užtikrinti mokinio saugumą mokykloje;
 • padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;
 • išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • sugražinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir institucijomis, atsakingomis už vaiko gerovę..

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principai:

 1. lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas;
 2. visuotinumas – pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia;
 3. kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis;
 4. veiksmingumas – remiamasi profesionalumu, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais;
 5. individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ir konkrečios mokyklos  problemas;
 6. konfidencialumo – neatskleidžiama konfidenciali informacija be mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo tretiems asmenims. 

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos: 

 1. individualus darbas su mokiniu;
 2. darbas su mokinių grupe;
 3. darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą;
 4. darbas mokyklos bendruomenėje.

  

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys:

 1. konsultavimas;
 2. tyrimų organizavimas;
 3. mokymas ir švietimas;
 4. prevencinės veiklos organizavimas;
 5. socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas;
 6. tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas.

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai:

 1. grupės auklėtojas;
 2. mokytojas;
 3. socialinis pedagogas;
 4. bendrabučio auklėtoja;
 5. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas;
 6. administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėjas, profesinio skyriaus vedėjas).

Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Pagalbos gavėjai – mokyklos mokiniai.

Socialinės pedagoginė pagalbos teikimo mokykloje aprašas

Atnaujinta: 2016-02-24