Mokyklos taryba (savivaldos institucija)

           

Mokyklos taryba (savivaldos institucija)

 

Digna Taraskevičiūtė - mokinė

Deivydas Janulevičius - mokinys

Virginija Pavasarienė - mokinė

Algimantas Plečkaitis – profesijos mokytojas (tarybos pirmininkas)

Asta Šerkšnaitė – profesijos mokytoja (sekretorė)

Asta Čeponienė – profesijos mokytoja

Jolanta Jarmalienė – mokyklos darbuotoja

Lina Grušauskienė – mokyklos darbuotoja

Zenonas Sabaliauskas – Veisiejų miesto seniūnas

Aušrinė Masiulienė – tėvų atstovas

Raimundas Meizneris – tėvų atstovas

Ramunė Janeikienė – tėvų atstovas

 

 

 

 

        PATVIRTINTA

                                                                                  Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos)   

                                                                                  posėdžio 2019 m. rugsėjo 10 d.

                                                                                  Protokolu Nr. 3

                                                                                                        

 

VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS  TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje veikia Įstaigos taryba (savivaldos institucija) – toliau mokyklos taryba. Mokyklos taryba (savivaldos institucija) yra aukščiausia Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos (toliau –Įstaigos) savivaldos institucija.

2. Mokyklos taryba (savivaldos institucija) savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Įstaigos  įstatais.

3. Mokyklos taryba (savivaldos institucijos) narių darbas grindžiamas kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo, asmens laisvės principais. 

4. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) darbo reglamentą rengia, tvirtina ir keičia Mokyklos taryba (savivaldos institucija).

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS)  SUDĖTIS

 

5. Mokyklos taryba (savivaldos institucija) sudaroma iš 12 narių:

5.1. Tarybos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos, kaip jį apibrėžta Švietimo įstatyme, asmuo.

5.2. Mokyklos taryba (savivaldos institucija) sudaro 3 tėvų (rūpintojų) atstovai - renkami  visuotiniame tėvų susirinkime, 3 mokytojų atstovai -  renkami mokytojų susirinkime, 3 mokiniai – renkami mokinių tarybos, 3 vietos bendruomenės atstovai – renkami vietos bendruomenės.

5.4.  Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) sudėtis tvirtinama Įstaigos direktoriaus įsakymu.

 

III SKYRIUS

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) FUNKCIJOS

 

6. Mokyklos taryba (savivaldos institucija) atlieka Įstaigos įstatuose nustatytas funkcijas:

6.1. teikia pasiūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

6.2. svarsto ir aprobuoja Įstaigos metinį veiklos planą, Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Įstaigos direktoriaus;

6.3. teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos įstatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;

6.4.  svarsto Įstaigos lėšų naudojimo klausimus;

6.5.  išklauso Įstaigos metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, vertina Įstaigos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai);

 

 

6.6. svarsto mokytojų, mokinių ir įstaigos bendruomenių narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui;

6.7. teikia pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

6.8. svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus kitus klausimus;

6.9. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

6.10. atlieka kitas funkcijas nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose.

 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   narys turi teisę: 

7.1. dalyvauti mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžiuose, pasisakyti, pateikti klausimus ir balsuoti visais Įstaigos tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais; 

7.2. raštu ar mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdyje žodžiu teikti argumentuotus siūlymus dėl mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžio darbotvarkės klausimų;  

7.4. viešai reikšti nuomonę apie Įstaigos ir mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos)  veiklą;

7.5. susipažinti su Įstaigos dokumentais, išskyrus atvejus, kai jų ribotą naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas ar kiti teisės aktai; 

7.6.gauti reikiamą informaciją ir medžiagą, susijusią su Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos)   posėdžiuose svarstomais klausimais; 

7.7. teikti mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžiuose svarstomais klausimais argumentuotas sprendimų alternatyvas, dėl kurių turi būti balsuojama; 

7.8. susipažinęs su mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžio darbotvarke ir mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nutarimų projektais, balsuoti dėl pasiūlytų sprendimų raštu (įskaitant elektroniniu paštu); 

7.9. susipažinti su mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžio protokolu;   

7.10. pareikšti atskirą rašytinę nuomonę, jeigu mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   nariams balsuojant ir priimant galutinį sprendimą ji nesutapo su daugumos nuomone, atskira mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) nario nuomonė surašoma ir pateikiama mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  sekretoriui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po posėdžio ir yra neatsiejama mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   posėdžio protokolo dalis;

7.11. bet kuriuo metu atsistatydinti iš mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nario pareigų, pateikus raštišką pranešimą mokyklos tarybai (savivaldos institucijai) ir (arba) mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   pirmininkui;  

8.  Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   nario pareigos: 

8.1. laikytis mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   nario įsipareigojimo Įstaigai; 

8.2. asmeniškai dalyvauti mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžiuose, o jei dalyvauti negali, iš anksto apie tai informuoti mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   pirmininką ar mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  sekretorių raštu, elektroniniu paštu arba telefonu, trumpąja žinute ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki  mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžio; 

8.3. pranešti mokyklos tarybai (savivaldos institucijai)  apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo;

8.4. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   narys turi pareigą nusišalinti esant nors vienai iš šių aplinkybių: 

8.4.1. sprendžiamas klausimas, tiesiogiai susijęs su pačiu mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nariu; 

8.4.2. sprendžiamas klausimas, susijęs su asmenimis, su kuriais mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  narys yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, partnerystės ar rūpybos ryšiais; 

8.4.3. yra kitų aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nario nešališkumo.

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS)  DARBO ORGANIZAVIMAS

                     

9. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininką atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma, renka šios tarybos nariai.

10. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) sekretorių atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma, renka šios tarybos nariai.

11. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai šios tarybos narių.

12. Mokyklos taryba (savivaldos institucija)  tvirtina savo darbo reglamentą. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

13. Įstaigos direktorius mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Kviestinis narys neturi balsavimo teisės.

14. Neeilinis mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) posėdis turi būti šaukiamas šios tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip trečdalio tarybos narių siūlymu.

15. Mokyklos  tarybos (savivaldos institucijos) kadencija – 3 metai.

16. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nario įgaliojimai pasibaigia:

16.1. pasibaigus tarybos kadencijai;

16.2. tarybos nariui mirus;

16.3. tarybos nariui atsistatydinus;

16.4. pasibaigus darbo sutarčiai su įstaiga;

16.5. išbraukus tarybos narį – mokinį –  iš Mokinių registro;

17. Jeigu mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį deleguoja asmuo (asmenys) delegavęs (delegavę) tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) narys pareigas pradeda eiti po to, kai Įstaigos direktorius įsakymu  patvirtina pakeistą tarybos sudėtį.

18. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per akademinius metus. Tarybos posėdyje Tarybos narys gali dalyvauti ir naudojant vaizdo konferenciją, kitas elektronines priemones. Eiliniai mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžiai vyksta pagal mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  sudarytą kalendorinį planą. Posėdžius, išskyrus pirmąjį, naujai išrinktos mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdį, šaukia mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  pirmininkas savo arba ne mažiau kaip 4 mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  narių siūlymu. 

19. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžiams pirmininkauja mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininkas. Jei mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  pirmininkas negali dalyvauti mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdyje, posėdžiui pirmininkauja kitas mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  pirmininko įgaliotas mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  narys, galintis dalyvauti posėdyje.

20. Apie šaukiamo mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžio laiką, vietą bei svarstyti parengtus ir į posėdžio darbotvarkę įtrauktus klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio elektroniniu paštu ar telefonu turi būti pranešta visiems mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nariams.

21. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)   posėdžiai yra protokoluojami.   

22. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžio protokolą mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  sekretorius parengia  per 3 darbo dienas po mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  posėdžio. 

23. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  protokolai rengiami ir įforminami  Įstaigos Dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisyklių nustatyta tvarka.

      

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) darbo reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. 

25. Naujai išrinkta mokyklos taryba (savivaldos institucija)  ar pavieniai išrinkti mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nariai privalo būti supažindinami su šiuo Reglamentu. 

26. Šis Reglamentas privalomas visiems mokyklos tarybos (savivaldos institucijos)  nariams. 

____________________________

                   

Atnaujinta: 2019-09-18