Dokumentai

MĖNESINIAI PLANAI

2021 m. birželio mėn. planas
2021 m. gegužės mėn. planas
2021 m. balandžio mėn. planas
2021 m. kovo mėn. planas
2021 m. vasario mėn. veiklos planas
2021 m. sausio mėn. veiklos planas

PLANAVIMO DOKUMETAI

Veisieju TVM 2021-2023 strateginis planas
2020-2021 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo planas
2020 m. veiklos planas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje metinis veiklos planas 2019 m.

MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIOS TVARKOS

20. Modulio vertinimo tvarkos aprašas
2021 m. Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo
Įsakymas dėl Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo
Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Krizių valdymo tvarkos aprašas
Darbuotojų materialinės atsakomybės ir atlyginimo tvarkos aprašas
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas
ŠMM patvirtinti bendrieji priėmimo kriterijai
ŠMM patvirtinta priėmimo tvarka
Ūkininkavimo pradmenų mokymai
Pažymėjimų keitimas
Formaliojo ir neformaliojo mokymo programos
Traktorininkų mokymai
Vidurinio ugdymo programos dalykų kursų programų skirtumų likvidavimo tvarkos aprašas
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo kontrolės, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų informacijos pateikimo tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašas
Mokinių kėlimo į aukštesnį kursą tvarkos aprašas
Mokinių elgesio taisyklės
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Socialinės pedagoginė pagalbos teikimo mokykloje aprašas

KITI DOKUMENTAI

Valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo 2020 m. ataskaita
Apmokėjimo sistema 2021 m.
Direktoriaus 2020 m. ataskaita
Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita
Valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo 2019 m. ataskaita
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos įstatai
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės