Dokumentai

MĖNESINIAI PLANAI

2018 m.lapkričio mėn. veiklos planas
2018 m. spalio mėn. veiklos planas
2018 m. rugsėjo mėn. veiklos planas

PLANAVIMO DOKUMETAI

2018-2019 m. Vykdomų programų įgyvendinimo planas
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje metinis veiklos planas 2018 m.
2018 m. veiklos planas
Veisiejų TVM 2016-2020 strateginis planas

MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIOS TVARKOS

Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Krizių valdymo tvarkos aprašas
Darbuotojų materialinės atsakomybės ir atlyginimo tvarkos aprašas
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
ŠMM patvirtinti bendrieji priėmimo kriterijai
ŠMM patvirtinta priėmimo tvarka
Ūkininkavimo pradmenų mokymai
Pažymėjimų keitimas
Formaliojo ir neformaliojo mokymo programos
Traktorininkų mokymai
Vidurinio ugdymo programos dalykų kursų programų skirtumų likvidavimo tvarkos aprašas
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokinių pamokų lankomumo kontrolės, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų informacijos pateikimo tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašas
Mokinių kėlimo į aukštesnį kursą tvarkos aprašas
Mokinių elgesio taisyklės
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Socialinės pedagoginė pagalbos teikimo mokykloje aprašas

KITI DOKUMENTAI

Direktorės Laimutės Vaitiekūnienės užduotys
Darbo apmokėjimo sistema
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės
Veisiejų TVM nuostatai